עו"ד שוקי בלנגה – מתמחה בפיצוי נפגעי תאונות.

מילון מונחים

אמרות אגב – obiter dicta 

אמירות בפסק הדין שאין בהן חיוב מכוח התקדים. אהרון ברק שופט בחברה דמוקרטית 2004( 298( אפקט ההרתעה )

צינון(- Chilling effect

מצב בו הביטוי או ההתנהגות מדוכאים מפחד הענישה של איש או קבוצה. למשל, האיום של תביעה משפטית ארוכה ויקרה עלול להביא למצב של צנזורה עצמית והשפעה מרתיעה במקרים של חופש הדיבור . אקטיביזם שיפוטי – judicial activism – נטייה שיפוטית במסגרת שיקול הדעת השיפוטי, שלפיה האיזון הראוי בין הערכים החברתיים המתנגשים מוגשם לעיתים קרובות על ידי החלטה המחוללת שינוי בדין הקיים או על ידי יצירת דין חדש שלא היה קיים קודם. השופט אינו נרתע מביטול מדיניות משפטית שנקבעה בעבר והוא מוכן לפתח אמצעים שיפוטיים חדשים אשר יאפשרו לו לשנות את הדין הקיים או ליצור דין חדש. אהרון ברק שופט בחברה דמוקרטית 2004( 398( אגרות משפט – בארה"ב, filing fees ; באנגליה, court fees אזור סחר חופשי – free trade area אחריותיות ציבורית )אחריות הדיווח( –

accountability 

עקרון שלפיו כל מי שהוענקה לו סמכות או תפקיד ציבורי חב באחריות כלפי הציבור. לימור זר-גוטמן "מישורי הביקורת על התנהלות שופטים בישראל", משפט וממשל ט)2006( 329 )2(. איחוד משפחות – family reunification איכות הסביבה – quality of the environment – השפעת תנאי הסביבה על החיים אינטרס ההסתמכות – reliance interest אישומים מצטברים – cumulative charging אישיות משפטית – legal personality – גופים פיסיים או מלאכותיים אשר המשפט מכיר בהם כנושאים זכויות וחובות משפטיות ואשר הם בעלי כושר לביצוען של פעולות משפטיות. גוף בעל חובות וזכויות זכאי, למשל, להחזיק רכוש, לחתום חוזים, לתבוע ולהיתבע. אישיות משפטית יכולה להיות: 1. אישיות משפטית טבעית – בני אדם. 2. אישיות משפטית מלאכותית – תאגיד שהוא יציר הדין, כגון חברה, עמותה ואגודה שיתופית . ההסדרים המשפטיים קובעים מיהם הגופים אשר יוכרו כאישיות משפטית. )מתוך אנציקלופדיה Ynet( gender based crimes – מינית אלימות convention on the elimination of – CEDAW – )1979( נשים נגד הפליה ביטול בדבר אמנה לאיסור בנוגע ספציפיות הוראות כוללת – all forms of discrimination against women

(1979) הפליית נשים בתחומי החינוך, התרבות, התעסוקה, הבריאות והנגישות להטבות סוציאליות אחרות. יובל שני, "זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות במשפט הבינלאומי: איזה שימוש בתי-המשפט הישראליים יכולים לעשות בהן?", זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 315 )יורם רבין ויובל שני עורכים, תשס"ה(.

convention on the elimination of all – CERD

 – )1965( הגזעית ההפליה ביעור בדבר אמנה (forms of racial discrimination (1965 – אוסרת על הפליה מטעמי גזע בכל הקשור להנאה